Definisi I’tikaaf Dan Disyariatkannya I’tikaaf

Posted: 2 Juni 2010 in Fiqih & Fatwa
Tag:,


DEFINISI I’TIKAAF

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

I’tikaaf berasal dari kata.

‘akafa – ya’kufu -‘ukuufan

Kemudian disebut dengan i’tikaaf.

I’takafa—ya’takifu – I’tikaafan

I’tikaaf menurut bahasa ialah: “Menetapi sesuatu dan menahan diri padanya, baik se-suatu berupa kebaikan atau kejahatan.”

Allah berfirman:

“Artinya: Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?”
[Al-Anbiyaa’: 52]

I’tikaaf berarti: “Tekun dalam melakukan sesuatu. Karena itu, orang yang tinggal di masjid dan melakukan ibadah disana, di-sebut mu’takif atau ‘aakif.”[1]

Sedangkan arti i’tikaaf menurut istilah syara’ ialah: “Seseorang tinggal/menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat/ciri tertentu.”

[Lihat Fat-hul Baari (IV/271), Syarah Muslim (VIII/66), Mufradaat Alfaazhil Qur-aan (hal. 579) ar-Raghib al-Ashfahani, Muhalla (V/179)]

DISYARI’ATKANNYA I’TIKAAF

Para ulama sepakat bahwa i’tikaaf disyari’atkan dalam agama Islam pada bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya dan i’tikaaf yang paling utama adalah pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Hal tersebut karena Nabi Shallallahu alaiahi wa sallam selalu mengerjakannya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits:

Hadits Pertama:

“Artinya : Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, istri Nabi Shallallahu alaiahi wa sallam, ia berkata: “Adalah Nabi Shallallahu alaiahi wa sallam biasa beri’tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Rama-han, sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melaksanakan i’tikaaf sepeninggalnya.”

[HR. Ahmad VI/92, al-Bukhari no. 2026, Fat-hul Baari IV/271, Muslim no. 1172 (5), Abu Dawud no. 2462, dan al-Baihaqi IV/ 315, 320.]

Hadits Kedua:.

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Adalah Rasulullah Shallallahu alaiahi wa sallam biasa i’tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.”

[HSR. Al-Bukhari no. 2025 dan Muslim no. 1171 (2).]

Hadits Ketiga:

“Artinya : Dari ‘Aisyah d, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaiahi wa sallam apabila sudah masuk sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan, maka beliau) me-ngencangkan ikat pinggangnya, menghidup-kan malam itu, membangunkan istrinya.”

[HSR. Ahmad VI/41, al-Bukhari no. 2024, Muslim no. 1174, Abu Dawud no. 1376, an-Nasa-i III/218, lafazh ini milik al-Bukhari.]

Maksud dari kalimat.
[1]. “Mengikat kainnya,” adalah satu kinayah bahwa beliau j bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak bercampur dengan istri-istrinya karena beliau selalu melakukan i’tikaaf setiap sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sedangkan orang yang i’tikaaf tidak boleh bercampur dengan istrinya.
[2]. “Menghidupkan malamnya,” artinya beliau Shallallahu alaihi wa sallam sedikit sekali tidur dan banyak melakukan shalat dan berdzikir.
[3]. “Membangunkan istrinya,” yakni menyuruh mereka shalat malam (Tarawih) serta melakukan ibadah-ibadah lainnya.

[Lihat dalam Subulus Salam (II/351) karya as-Shan’aani, Fiqhul Islam Syarah Buluughil Maraam (III/257-258)]

Hadits Keempat

“Artinya : ‘Aisyah Radhiyallahu anha berkata: “Ialah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan) melebihi kesungguhannya di malam-malam lainnya.”

[HSR. Ahmad VI/256 dan Muslim no. 1175.]

Setiap ibadah yang nashnya sudah jelas dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih, maka itu pasti mempunyai keutamaan, meskipun tidak disebutkan keutamaannya. Begitu pula tentang i’tikaaf, walaupun i’tikaaf itu merupakan taqarrub kepada Allah yang mempunyai keutamaan, akan tetapi tidak ditemukan sebuah hadits pun yang menerangkan tentang keutamaannya.
Imam Abu Dawud as-Sijistan berkata, ”Aku bertanya kepada Imam Ahmad: ‘Tahukah engkau suatu keterangan mengenai keutamaan i’tikaaf?’ Jawab beliau: ‘Tidak aku dapati, kecuali sedikit riwayat dan riwayat ini pun lemah.’ Dan tidak ada khilaf (perselisihan) di antara ulama bahwa i’tikaaf adalah Sunnah.”

[Lihat al-Mughni IV/455-456.]

[Disalin dari buku Itikaaf oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]
_________
Foote Note
[1]. Lihat an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits III/284 dan Lisaanul ‘Arab (IX/341), cet. Daar Ihyaa-ut Turats al-‘Arabi.
Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1626&bagian=0

https://tausyah.wordpress.com

Komentar
 1. […] sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan beroleh cobaan, jikalaulah engkau beroleh cobaan itu, maka janganlah engkau menunjuk […]

  Suka

 2. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 3. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 4. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 5. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 6. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 7. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 8. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 9. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 10. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna […]

  Suka

 11. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 12. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 13. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 14. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 15. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 16. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 17. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

 18. […] – Ibn Al-Nafis Damishqui * Astronomi 1236 – Kutb Aldeen Al-Shirazi * Astronomi, Ilmu Bumi (Geography) 1248 (Meninggal) * Ibn Al-Baitar * Farmasi, Ahli Tumbuh-tumbuhan (Botany) 1258 – Ibn Al-Banna (Al […]

  Suka

 19. […] SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. Umar di […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s