Yesus Bukan Lagi Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam, Penentangan Islam Atas Ajaran Trinitas Serta Perbedaan Sebutan Allah Bagi Islam Serta Ummat Nasrani

Posted: 11 November 2010 in Kristologi
Tag:, , , , , , , , ,

hanya-ada-satu-Tuhan-Di-Alam-Semesta-yaitu-ALLAHAssalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh..

Selamat Rahmad dan Berkah ALLAH, semoga tetap padamu..

Saudara-saudariku yang yang dimuliakan ALLAH dalam iman dan islam, kiranya aku menulis artikel ini agar kamu sekalian mengetahui. Bahwa sesungguhnya saudara kita blogger nasrani berkomentar pada link ini.

Akan tetapi, aku memohon maaf kepada yang bersangkutan oleh karena demi menjaga kemurnian tauhid blog ini, niscaya komentarnya yang terkahir sejak beberapa bulan yang lalu disaat Ramadhan telah hanya bertuliskan didalam spam, akan tetapi ia masih berkomentar beberapa hari yang lalu yang tertulis didalam spam lagi dan untuk itulah artikel ini dibuat walau ia tiada puas jua perihal tentangnya.

Dan hendaknya adalah aku akan mengabarkan kepadamu berupa seluruh inti atas perbincangan itu dan cermatilah olehmu perihal seluruh apa-apa yang ia sampaikan, tiada suatu dalil juapun yang berlandaskan pada kebenaran melainkan hanya berlandaskan pemikiran dan pendapat serta sangka-sangka semata. Sungguh telah menanglah paulus dengan segala ajaran pemikiran dan imajinasinya pada sekalian ummatnya sehingga terdapat segolongan di antara mereka yang berkata bahwa paulus itu sederajat dengan nabi, Mashya ALLAH, Sedang sesungguhnya didalam Islam, barang siapa yang berhujjah tanpa dalil Qur’an dan hadist niscaya ia termasuk orang – orang yang merugi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

“Kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara, dan apabila engkau berpegang teguh pada kedua perkara itu, niscaya tiadalah engkau akan tersesat selama-lamanya . yaitu Kitab ALLAH dan Sunnahku (al-Qur’an dan hadist). HR. Bukhari dan Muslim

Layaknya seumpama buku-buku serta kitab-kitab yang mereka jadikan, ia hanya berupa suatu sangkaan dan pendapat sipenulis semata. Tidakkah kamu memikirkan?? bahwa kitab suci selayaknya Al-Qur’an yang suci lagi tiada suatu keraguan juapun daripadanya hanya ada satu dimuka bumi, sedang kitab mereka injil adalah terlebih banyak adanya selayak injil Markus, Matius, Lukas serta Yohanes dan lagi dengan kitab mereka yang selain daripadanya seumpama :

Taurat ( Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan)
Kitab Nabi-nabi (33 Kitab yang lain)
Zabur (Mazmur)
Perjanjian Baru terdiri atas 27 Kitab :
Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes)
Sejarah (Kisah Para Rasul)
Surat-surat Paulus (14 Surat)
Surat-surat Umum (7 Surat)
Ramalan (Wahyu)

ALLAH Subhana wa Ta’ala berfirman :

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? (Qs. Al-Baqarah : 75).

Maka saudara – saudariku sekaliannya, Yesus bukanlah lagi Nabi Isa Al Masih Alaihissalam yang mulia, oleh karena yesus adalah Tuhan mereka yang terlahir atas konsep imajinasi trinitas ajaran paulus dengan segala pengetahuannya. Jika sekiranya Nabi isa Al Masih Alaihissalam turun kemuka bumi dikala ini, niscaya tiadalah ia mengetahui bahwa yesus yang dimaksud oleh umat nasrani itu adalah dirinya sendiri. Maka sekali-kali yesus itu bukanlah nabi Isa Al Masih dalam Islam, melainkan ia adalah seorang figur imajinasi mereka. Bermula dari rupa berhala (patung yesus) yang jika sekiranya ia adalah nabi Isa Al Masih yang hendaknya berwajah arab, maka sesungguhnya sosoknya kini adalah seperti yang kamu saksikan (patung bule) yang tiada jelas asal muasalanya siapa dan bagaimana rupa itu terjadi.

Kemudian perihal nama Nabi Isa Al-Masih dalam Islam sedang dalam ajaran mereka telah berubah menjadi “yesus” dan kemudian ditambah lagi dengan “kristus” dan lain sebagainya. Demikian jua dengan ajaran tauhid Nabi Isa AL-Masih Alaihissalam yang oleh paulus menjadi ajaran tinitas dan memper-Tuhankan beliau. Maka saudara-saudariku, masih adakah orang-orang diantara kamu yang berkata bahwa “yesus itu adalah nabimu Isa Al-Masih Alaihissallam”? sekali-kali janganlah demikian, sungguh yesus itu adalah sosok figur imajinasi khayalan mereka semata.

ALLAH Subahan wa Ta’ala berfirman :

Sesungguhnya telah kafirlah orang – orang yang berkata: bahwa “sesungguhnya ALLAH itu adalah Al Masih Putera Mariyam”, Katakanlah: “maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak ALLAH, jika ALLAH Subhana wa Ta’ala hendak membinasakan AL Masih putera Mariyam itu Beserta Ibunya dan orang-orang yang berada dimuka bumi itu sekaliannya?. Kepunyaan ALLAH kerajaan langit dan bumi beserta apa-apa yang berada di antara keduanya, ALLAH menciptakan apa-apa yang dikehendaki-Nya dan ALLAH Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qs. Al-Ma’idah:17

ALLAH Subahana wa Ta’ala berfirman :

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata “sesungguhnya ALLAH adalah Al-Masih Putra Mariyam”, sedang Al Masih berkata “Hai Bani Israil, sembahlah ALLAH, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu jua. Dan sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan ALLAH), niscaya ALLAH akan mengharamkan syurga baginya sedang sebaik-baik tempat baginya adalah didalam neraka. QS. Al Ma’idah : 72

Demikianlah ayat tersebut, bahwa sesungguhnya nabi kita yang mulia Isa Al Masih Alaihissallam menyeru kepada (hanya untuk) bani israil untuk menyembah ALLAH Azza wa Jalla semata.

ALLAH Subahana wa Ta’ala berfirman :

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya “ALLAH adalah salah satu dari Tuhan yang tiga”, padahal sekali-kali tiadalah Tuhan yang berhak disembah selain ALLAH Subhana wa Ta’ala, jika mereka tiada berhenti dari perkataan yang sedemikian itu niscaya orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. QS. Al-Ma’idah:73

bahwa sesungguhnya ALLAH Azza wa Jalla mengharamkan trinitas atas sekalian manusia dan menjadi dalil bagimu wahai saudara-saudariku sekalian perihal penentanganmu atas ajaran yang sedemikian itu.

ALLAH Subahana wa Ta’ala juga berfirman:

“dan Ingatlah..ketika ALLAH berfirman kepada Isa putra mariyam, “wahai Isa putra Mariyam..adakah kamu menyampaikan kepada manusia? “jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain daripada ALLAH? Isa menjawab : Maha Suci Engkau Ya ALLAH, tiadalah patut bagiku menyampaikan apa-apa yang bukan haqku, jika aku pernah mengatakannya, niscaya tentulah Engkau mengetahuinya. “Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tiada mengetahui atas apa-apa yang ada pada Diri-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang ghaib-ghaib. QS. Al – Ma’idah : 116

Maka sesungguhnya Nabi Isa Al Masih telah bersumpah kepada ALLAH, bahwa kiranya ia tiada menyampaikan segala sesuatu yang haqnya itu tiada daripadanya dan ALLAH-lah Yang Haq dan kepada-Nyalah tempat sekalian malaikat, jin dan manusia dengan sekalian makhluk ALLAH yang lain sekaliannya dikembalikan.

Ia (blogger tersebut ) berkata, bukankah ALLAH bagi islam adalah sama dengan ALLAH bagi nasrani? Dan aku menjawab “tidak” walau yang tiada kujelaskan secara terperinci perihal tentangnya. Namun demikian inilah keterangannnya, ALLAH bagi Muslim tiadalah sama dengan ALLAH bagi mereka itu oleh karena ALLAH Azza wa Jalla dalam Islam adalah Tuhan Yang Esa (Tauhid) yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan oleh karena sifat yang sedemikian itu hanyalah sifat bagi makhluk-Nya dan terlepas dari ajaran trinitas seperti yang tertulis dalam ayat suci Qur’an di atas, sedang ALLAH bagi mereka adalah hasil imajinasi dan pemikiran yang termaktub atas ajaran trinitas itu jua maka sekali-kali..tidaklah sama.

Melainkan tiadalah di antara kita orang-orang muslim yang hendaknya memungkiri ajaran tauhid Nabi Isa Al-Masih kepada bani israil untuk menyembah ALLAH semata, sebelum datang lagi turunnya ajaran paulus maka hendaknya ALLAH bagi Nabi Isa Al-Masih yang terdahulu adalah ALLAH bagi ummat Muslim sekaliannya sampai saat ini. Demikian pula dengan ajaran beliau yang mulia, hendaknya kita (muslim) tiada mengimani nama ajarannya tersebut bernama kristen seperti yang diberitakan oleh paulus atas ummatnya yang terdahulu hingga sampai pada detik artikel ini dibuat, melainkan bagi kita (muslim) hanya mengetahui ajaran “nasrani” atau singkatnya bahwasanya pengikut paulus adalah “kristen” sedang pengikut Nabi isa Al-masih adalah nasrani.

Sesungguhnya sangkalan terhadap trinitas itu telah terjawab sepenuhnya didalam Al-Qur’an yang turun ribuan tahun yang lalu, selayaknya ajaran mereka yang berkata bahwa ALLAH adalah salah satu di antara tiga seperti ayat di atas. Sedang Ruhul kudus adalah salah satu nama daripada malaikat Djibril yang mulia daripada sekian nama seperti Namus, Ruhul Amin (ruh yang diberi kepercayaan), serta Ruhul Kudus (Ruh yang suci).

Seperti Firman ALLAH Subahana wa Ta’ala :

Ketika ALLAH mengatakan “hai Isa putera Mariyam, ingatlah dengan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, dikala Aku menguatkan engkau dengan ruhul kudus. Hingga kamu dapat berbicara kepada manusia ketika engkau masih dalam buaian dan sesudah dewasa dan ketika Aku mengajari engkau menulis, hikmah, Thaurat dan Injil serta diwaktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izin-Ku, engkau meniup padanya hingga bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dengan izin-Ku dan menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak dengan izin-Ku dan ingat pulalah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari dalam kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku. QS. Al-Ma’idah:110

Demikianlah suatu keterangan bagimu perihal perolehan mukzijat Nabi Isa Al-Masih yang ALLAH tiupkan padanya Ruhul Kudus (Malaikat Djibril Alaihissalam) pesuruh ALLAH yang mulia hingga betapa besarlah mukzijat ALLAH Azza wa Jalla itu daripada beliau.

Dan ayat yang sedemikian inilah yang mereka (nasrani) jadikan landasan ke-Tuhanan Nabi kita yang amat mulia Isa Al-Masih didalam injil Markus, Matius, Lukas serta Yohanes, dan berbagai kitab mereka yang lain sehingga mereka berada dalam kesesatan sedang mereka tiada sadar. Yang artinya barang suatu tanggapan mereka (nasrani) yang beranggapan bahwasanya Islam itu adalah ajaran trinitas yang tiada jauh berbeda dengan mereka, sedang sesungguhnya Islam itu amatlah bersih daripada sangka-sangka mereka itu.

Ia (blogger tersebut) juga berkata bahwa ajaran itu mestilah memakai pikiran yang tiada berlandaskan pada Al-Kitab oleh karena kitab itu akan menjadi Tuhan karenanya, Mashya ALLAH. Sungguh..sedari seorang anak yang mengetahui perihal sebutan Tuhan sampai dengan orang-orang yang telah dewasa tiadalah seorang juapun diantara mereka yang menyebut bahwa Kitab Suci itu adalah Tuhan baginya, melainkan yang terlebih utama adalah ayat-ayat yang termaktub didalamnya yang merupakan perkataan Tuhan sekalian makhluk yang mestilah diikuti lagi diimani. Al hasil adalah benar adanya bahwa paulus telah lulus dengan ajaran imajinasi dan pikirannya pada ummatnya, dalam arti bahwa agama mereka adalah pemikiran mereka bahkan logika pemikiran mereka lebih berkembang dari selain al-kitab mereka. Saudara – saudariku sekaliannya, jika diantara mereka ada berkata kepadamu tentang yesus. maka katakanlah “sungguh..tiadalah aku mengenal yesus, melainkan Nabi Isa Al-Masih adalah Rasulullah yang membawa risalah dari ALLAH Tuhan semesta alam atas orang – orang sebelum kamu”!.

Ia juga berkata bahwa ALLAH itu adalah Roh, dan sejak tanggapan yang sedemikian inilah sehingga komentarnya termaktub didalam spam. Seperti bunyi ayat kitab kejadian mereka yang berkata bahwa “Allah itu berupa roh lagi menyerupai seperti mereka”, demikian rendahkah Allah mereka yang menyerupai (manusia) seumpama mereka jua?

Sedang ALLAH Subhana wa Ta’ala berfirman :

Dialah ALLAH Pencipta langit dan bumi, dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan dan dari binatang ternak berpasang-pasangan jua, dan dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tiada suatu juapun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. QS. Asy Syuraayat:11

Dan inilah yang hendaknya salah satu perbedaan antara ALLAH mereka dengan ALLAH bagi ummat muslim. sedang Dzat ALLAH bagi kita (ummat Muslim) tentunya tiadalah terdeteksi oleh logika atau dengan sesuatu yang lain seperti ayat tertulis di atas, melainkan perihal pengetahuan yang sedemikian itu hanya berada disisi ALLAH semata, ALLAH menjadikan segala sesuatu itu dengan sekehendak-Nya. Sedang bagi-Nya hanya dengan “kun faya kun” (jadilah kamu) maka jadilah ia segala gerangan suatu perkara yang dikehendaki ALLAH itu dengan mudahnya. Maha Tinggi lagi Maha Suci ALLAH atas apa-apa yang mereka sangka-sangkakan.

Jika diantara kamu sekalian yang membaca artikel ini ada dari golongan nasrani, maka ketahuilah olehmu.., bahwa sesungguhnya.. tiadalah aku bermaksud sesuatu juapun atas kamu. Dan ketahuilah.. bahwasanya segala artikel kristologi dalam blog ini, tiadalah suatu juapun hubungannya atas kamu melainkan ia adalah suatu ajaran kami perihal Nabi kami yang mulia Isa Al-Masih Alaihissalam. Sedang bagiku hanyalah, “Laa kum Dinukum waliadin”, bagiku agamaku dan bagimu agamamu.

Sesungguhnya islam itu melarang perdebatan dan agar hendaknya mengembalikan sekalian urusan itu kepada ALLAH Azza wa Jalla, akan tetapi terkecuali dengan orang-orang yang aniaya diantaranya. Dan mohon maaf jika terdapat komentar yang tiada baik lagi mudharat adanya atas kandungan blog ini oleh akismet akan segera menganalisa ia sebagai suatu spam daripadanya.

Dan jika terdapat suatu perkataan yang tiada berkenan bagimu, niscaya.. kepada ALLAH aku memohon ampun lagi kepada kamu sekalian aku memohon maaf. Wallahu A’lam Bish Showab

Wassalam..

https://tausyah.wordpress.com

Komentar
 1. […] Yesus Bukan Lagi Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam, Penentangan Islam Atas Ajaran Trinitas Serta Perbed… […]

  Suka

 2. […] Yesus Bukan Lagi Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam, Penentangan Islam Atas Ajaran Trinitas Serta Perbed… […]

  Suka

 3. […] untuk menghibur sekaligus menyelamatkan anak-anak korban gempa yang sesat untuk dibawa ke jalan Tuhan versi mereka. Tentu ini membahayakan akidah anak-anak sebagai generasi penerus dan harapan umat. Hal ini […]

  Suka

 4. […] atau si penolong itu adalah Roh Kudus atau yang berketuhanan. Dan dengan sendirinya, Roh Kudus atau yang berketuhanan itu adalah seorang Nabi yang kudus atau yang […]

  Suka

 5. […] “Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada dihadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula”, Kata Tsabit dalam hatinya. Tsabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya ? Setelah Tsabit duduk di samping istrinya , dia bertanya, “Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta . Mengapa ?” Wanita itu kemudian berkata, “Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah“. […]

  Suka

 6. […] Al Ghazali. Sebagian mengatakan, bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Penisbatan pendapat ini kepada […]

  Suka

 7. […] anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka.” (Hal […]

  Suka

 8. […] Rasulullah S.A.W, “Apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat […]

  Suka

 9. MENGUNGKAP PERBEDAAN NABI ISA As VERSUS TUHAN YESUS KRISTUS YANG AKAN MUNCUL KEMBALI KE DUNIA

  Lantaran terdapat dua versi TOKOH dalam dunia ini, maka umat Islam perlulah mengetahui siapakah yang akan hadir pada akhir zaman ini, NABI ISA versi Islam atau TUHAN YESUS versi Kristian? marilah kita memulai pembahasan ini mungkin akan memakan banyak waktu anda lebih lama karena membaca Artikel ini,,,,sebelumnya Azroul mohon maaf kalau ada yang tersilaf dalam kata2 Artikel ini, bukan bermaksud mengguris perasaan atau melukai hati pembaca non muslim sekalian,,,heuheuheuheuheu,,,piiiiisssss

  “Demi Yang jiwaku ada di tangan-NYA, hampir-hampir akan turun di tengah-tengah kalian Ibnu (putera) Maryam, sebagai Hakim yang Adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, dan meletakkan (tidak memungut, pent.) jizyah, dan harta ketika itu melimpah tidak seorang pun menerimaNya, sehingga satu sujud menjadi lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya.” Abu Hurairah mengatakan: Bacalah bila kalian mau, ayat (artinya): Dan tidaklah seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan benar-benar beriman kepadanya sebelum kematianNya, dan di hari kiamat nanti Ia akan menjadi saksi bagi mereka.” (Shahih, HR. Al-Bukhari no. 3264, 3/1272. Bab 50 Nuzul Isa bin Maryam ‘alaihissalam; Muslim no. 155, 1/135 Bab 71 Nuzul Isa bin Maryam Hakiman bi Syari’ati Nabiyyina Muhammad. Ini adalah lafadz Al-Bukhari)

  Sesungguhnya Nabi yang mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Namun tidak diketahui oleh orang-orang yahudi dan nasrani atau mereka pura-pura *****( maaf sensor) terhadapNya dalam realita mereka, atau dalam keyakinan serta tulisan-tulisan mereka. Islam telah memenuhi kedudukan mulia tersebut, menetapkannya dengan sebaik-baiknya, serta menyempurnakannya. Islam juga bersikap obyektif dalam banyak ayat yang jelas dan mulia. Hanya apa yang ditetapkan Islam itulah yang dapat diterima oleh akal yang sehat, bukan selainnya. (Mauqiful Islam Min ‘Isa ‘alaihissalam, hal. 3)

  Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan (ath-Thaaifatul Manshuurah) yang berperang di jalan haq dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. ( HR. Muslim (no. 156 (247)), Ahmad (III/384), Abu ‘Awanah (I/106), Ibnul Jarud (no. 1031) dan Ibnu Hibban (no. 6780) dari Sahabat Jabir bin ‘Abdillah .) Beliau turun pada waktu didirikannya shalat Shubuh dan shalat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syari’at baru namun mengikuti syari’at yang dibawa oleh RasuluLLAAH SAW ( Qishshatul Masiih ad-Dajjaal wa Nuzuuli ‘Isa Alaihissalam wa Qatlihi Iyyaahu (hal. 142-143) oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani )

  Nabi ‘Isa akan datang kedua kalinya nanti sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut nanti di Artikel berikutnya jadi sabar yahh,,,,,heuheuheuheu

  Beliau Alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam (Syiria). Beliau Alaihissalam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua Malaikat, apabila Beliau menundukkan kepala, maka (seolah-olah) meneteskan air, apabila Beliau mengangkat kepala maka (seolah-olah) berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. (lihat HR. Muslim (no. 2937 (110)) dari Nawwas bin Sam’an RadhiyaLLAAHu ‘anhu. Lihat Syarah Shahiih Muslim (XVIII/67-38), oleh Imam an-Nawawi).

  1. Nabi ‘Isa versi Islam merupakan seorang manusia 100%. Baginda hanya merupakan seorang nabi. Al-Quran telah menjelaskan hal ini dengan nyata:

  “Isa tidak lain hanyalah seorang Hamba yang KAMI berikan kepadaNya nikmat dan KAMI jadikan Dia sebagai tanda bukti (kekuasaan ALLAAH) untuk Bani Israil. Dan kalau KAMI kehendaki benar-benar KAMI jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.” (Az-Zukhruf: 59-61)

  Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku.
  Sesungguhnya Allah Dialah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.(Qs.Az-Zukhruf 63-64)

  “Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, pemberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad)”. Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, mereka berkata, “Ini adalah sihir yang nyata” (Qs. 61 Ash Shaff 6).

  Dan (ingatlah) ketika ALLAAH berKalam: “Hai Isa putera Maryam, adakah Kamu mengatakan kepada insan: ‘Jadikanlah Aku dan ibuKu dua orang sesembahan selain ALLAAH?’.” Isa menjawab: “MAHA SUCI ENGKAU, tidaklah patut bagiKu mengatakan apa yang bukan hakKu (mengatakannya). Jika Aku pernah mengatakannya maka tentulah ENGKAU telah mengetahuinya. ENGKAU mengetahui apa yang ada pada diriKu dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri ENGKAU. Sesungguhnya ENGKAU MAHA MENGETAHUI perkara yang ghaib-ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang ENGKAU perintahkan kepadaKu (mengatakan) nya yaitu: ‘Ibadahilah ALLAAH RABB Ku dan RABB mu’, dan adalah Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di antara mereka. Maka setelah ENGKAU wafatkan (angkat) Aku, ENGKAU-lah yang mengawasi mereka. ” (Al-Ma`idah: 116-117)

  “Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.” (An-Nisa`: 159)

  2. TUHAN YESUS versi Kristian adalah manusia/tuhan Yesus yang telah mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil ada memberitakan hal ini:

  Dalam Injil (Perjanjian Baru pada Bible) diberitakan tentang penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus yakni dalam Kitab Matius 27:32, 28:8, Kisah Para Rasul 2:22-24 dan Roma 5:6-8. Lagipula ada fakta lain yang mendukung kejadian tersebut yang telah merubah dunia.

  “Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.” (Matius 16:21)

  Menurut Injil Markus 15:25, Yesus disalib pada jam 9: “Hari jam sembilan ketika ia (Yesus) disalibkan.”

  Padahal menurut Injil Yohanes 19:14, pada jam 12 Yesus masih belum disalib: “Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam dua belas.”
  Sementara kedua Injil lainnya, yaitu Matius dan Lukas abstain tidak menulis apapun tentang waktu penyaliban.

  namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. (1 Korintus 8:6)

  Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. (Roma 10:9)

  “ Lalu datanglah si pencoba (iblis) itu dan berkata kepadaNya : jika Engkau anak ALLAAH…..” (matius 4:3, lihat juga matius 4 : 4-10)….(apa urusanmu dengan kami hai anak ALLAAH…..” (matius 8:29)…..”dan orang orang yang ada diperahu itu menyembah Dia dan berkata Engkaulah anak ALLAAH “ (matius 4 : 32)

  Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun tahu , malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.” (Matius 24:36) Aneh tuhan kog kagak tahu kapan kiamat

  “Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati….” (Yohanes 19:33)

  “Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu….”(Matius 27:58-59)

  Jadi siapakah Nabi ‘Isa yang akan muncul di akhir zaman menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah tentu Nabi ‘Isa versi Islam, Rasul Allah, manusia 100% dan bukannya tuhan yesus, kehadirannya adalah untuk membersihkan dirinya daripada dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang berbunyi:

  “Ingatlah ketika Allah berkata: ‘Ya ‘Isa, sesungguhnya Aku mengangkat engkau dan meninggikan (derajat) engkau kepada-Ku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas dari mereka yang kafir, sampai hari kiamat….’” (sebahagian dari terjemahan Surah Ali-Imran:55)

  Akhir Artikel in menegaskan bahawa pada akhirnya Nabi ‘Isa dan sekalian manusia akan kembali kepada Allah , dan Allah-lah yang akan menjadi Hakim di Hari Kiamat. Hujung ayat itu berbunyi:

  “‘…Kemudian tempat kembalimu hanyalah kepada-Ku, lalu Aku hukum antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan.’”. (Surah Ali Imran :55)

  Kesimpulan: Al-Quran, Al-Hadis dan ijma’ ulama Islam tidak pernah bersetuju bahawa Nabi Isa yang diceritakan dalam al-Quran merupakan Yesus Kristus, tuhan orang Kristian. Perlakuan orang Kristian memalsukan ayat Al-Quran untuk tujuan menghalalkan ajaran agama mereka ini tidak ubah seperti meletakkan tanda halal pada makanan yang tidak halal bagi umat Islam. Contohnya kejadian penggunaan enzim lemak khinzir di dalam produk Ajinomoto keluaran Indonesia. Di luar kulit mereka gunakan simbol Islam iaitu halal tetapi hakikatnya produk itu telah tercemar!

  Firman Allah :

  “Segolongan di antara orang-orang Ahli Kitab bercita-cita hendak menyesatkan kamu, dan tiadalah mereka menyesatkan (orang lain), hanya diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyedarinya.” (Surah Ali-Imran: 69)

  Waallahu ‘Alam bishowab

  Suka

 10. Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh..

  Syukron akhi..sangat menarik dan sangat menambah wawasan..
  artikel yang saya tulis di atas hanya menurut pandangan saya dan tidak bersumber dari manapun, yang intinya mengatakan bahwa semua oknum-oknum Tuhan dalam kristen adalah merupakan ajaran paulus dan bukan ajaran yesus atau Nabi Mulia kita Isa Al – Masih Alaihissalam, disisi ALLAH terdapat 4 agama namun ALLAH hanya membenarkan 1 daripadanya yaitu Islam, oleh karena hanya Islam yang ajarannya lurus dan menyembah ALLAH semata seperti yang ALLAH rencanakan sebelum IA menciptakan langit dan bumi. 4 Nabi utusan ALLAH membawa risalah mulia suatu ajaran kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada-Nya, Nabi daud dengan kitab Zabur ditangannya, dan risalah ajaran syar’i untuk menyembah ALLAH semata, namun tidak semua diantara ummatnya melainkan menyembah berhala. kemudian Nabi Musa dengan kitab taurat ditangannya membawa risalah ajaran syar’i untuk menyembah ALLAH semata, namun juga sama halnya dengan nabi Daud, sedikit yang mengikut sedang yang lainpun berpaling. hingga kemudian ALLAH mengutus Nabi Isa Al-Masih dengan membawa kitab Injil ditangannya dan menitiskan ruh malaikat djibril Alaihissalam hingga mukzizat nabi Isa begitu besar di sisi manusia dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Zabur dan Taurat, namun seperti yang kita ketahui sebahagian ummatnya ingkar sedang pengikutnya ada yang benar menyembah kepada ALLAH semata hingga beberapa masa sebelum turunnya nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, barang kali karena mukzizat nabi Isa yang sangat besar merekapun mempertuhankan beliau. hingga kemudian ALLAH kembali mengutus Nabi yang terakhir sebagai penutup membawa kitab Qur’an untuk membenarkan kitab yang turun sebelumnya yaitu Zabur, Taurat dan Injil. al-hasil dengan rahmad lagi karunia ALLAH semua ummat beliau benar – benar hanya menyembah ALLAH semata dan tanpa ada di antara ummatnya yang menyembah beliau seperti pada masa kita sekarang ini.

  Maka 4 Agama disisi ALLAH adalah Nabi Daud dengan Kitab Zabur, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa Dengan Kitab Injil kepada Ummat beliau yang disebut nasrani dan kemudian Nabi Muhammad dengan Kitab Al Qur’an kepada ummat beliau yang disebut Islam.

  pertanyaan: lalu kok gak ada ummat kristen dari keempat Agama tsb?
  Jawaban : Karena Kristen adalah ajaran paulus yang bahkan paulus oleh ummatnya sudah dianggap sederajat dengan nabi dan lahirlah ajaran yang disebut kristen ditangannya yang mengambil sosok figur Nabi Isa Al-Masih dengan segala mukzizatnya merubah nama beliau sebagai yesus mempertuhankan beliau dan ibu beliau, bahkan juga ajaran vatikan saat ini yang disebut trinitas yang mempertuhankan 3 oknum yaitu Allah, ruhul kudus (dalam Qur’an Ruhul Kudus adalah Malaikat Djibril Alaihissalam) dan Nabi Isa sendiri yang mereka sebut yesus. dan ketiga oknum tuhan tersebut saya pisahkan dari Islam karena katiga oknum tersebut bermula dari ajaran vatikan maupun paulus dan bukan ajaran yesus atau Nabi Isa Al – Masih yang tentu sosok ke3 oknum tersebut adalah jauh berbeda dengan ajaran Nabi Isa Al Masih Alaihissalam. dan itulah inti dari kajian saya pada artikel di atas.

  untuk itu seperti yang akhi pertanyakan tentang MENGUNGKAP PERBEDAAN NABI ISA As VERSUS TUHAN YESUS KRISTUS YANG AKAN MUNCUL KEMBALI KE DUNIA, maka Nabi Isa al-masih yang benar akan turun ke dunia seperti yang di ajarkan dalam islam. karena kristen adalah ajaran paulus dan jauh berbeda dari ajaran nabi isa al-Masih Alaihissalam.

  sekali lagi syukron untuk komentar dan rincian dari akhi yang sangat bermanfaat..

  salam ukhuwah.. ^_^

  Suka

 11. Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh,,,,,,

  Salam Ukhuwah,,,semoga Allah sentiasa mencurahkan RahmatNya kepada seluruh Muslim Dunia

  sedikit tambahan dari Azroul (Abdullah Nur’ain El Bagashasiy)

  Umat Kristen: Wajib Baca Ini Untuk Fahami Konsep Ke Tuhanan Kristen

  Artikel ini diharapkan dapat membuat umat Kristen setidaknya bertanya pada diri sendiri setelah rampung membacanya, atau paling tidak mengevaluasi konsep agama mereka. Ini bukan pengharapan yang berlebihan. Namun sebuah konsekuensi bagi setiap manusia yang berfikir. Saya akan memulainya.

  Konsep ke Tuhanan Kristen ialah Trinitas, terdapat tiga esensi ke Tuhanan yakni Sang Ayah, Anak dan Ruh Kudus. Sang anak turun kebumi menggunakan wujud manusia. Karena ingin berinteraksi dengan manusia, guna mengundang mereka kepada keselamatan abadi dan hakiki. Itulah sekilas konsep keTuhanan di ajaran Kristen.

  Namun jikalau konsep tersebut di evaluasi. Maka akan muncul sebuah pertanyaan menarik. Silahkan baca ilustrasi saya buat dibagian bawah, ilustrasi yang sangat masuk akal dan tidak berbelit-belit.

  Ingat! Menurut ajaran Kristen: Yesus dipercaya sebagai Tuhan, ia Tuhan yang gunakan tubuh manusia kemudian berdakwah kepada bani Israel bahwa dirinya Tuhan dan membawa doktrin keselamatan.

  Sekilas perjalanan Yesus versi Perjanjian Baru ialah: Yesus keluar-masuk perkampungan Yahudi. Mengundang siapapun, bagi yang tidak mempercayainya sebagai Tuhan maka di daulat akan menjadi penghuni neraka, tinggal kekal abadi didalamnya.

  Ilustrasi

  Sekarang saya memberikan sebuah ilustrasi kepada anda. Andai kata, di kampung atau komplek perumahan anda, muncul seorang pria mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mendatangi siapapun dan mengundang siapapun untuk mengakuinya sebagai Tuhan dan wajib percaya dengan ajaran yang ia bawa. Jika anda dan warga kampung sekitar rumah anda menolak ajakannya, maka ia mengancam semuanya akan masuk neraka.

  1. Apakah anda akan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan ajarannya?

  Jika anda menolak akui dirinya Tuhan dan ajarannya. Silahkan beri alasan.

  2. Lalu kira-kira bagaimana kejiwaan orang tersebut menurut anda? Waraskah ia atau sebaliknya, orang tidak waras?

  Jika anda sudah menjawab ke 2 pertanyaan diatas, maka baca lagi yang dibawah ini. Kemudian gunakan jawaban itu untuk menjawab pertanyaan diakhir artikel.

  Jika kita kembali kemasa kurang lebih 2000 tahun lalu, mengikuti kepercayaan Kristiani, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan janjikan keselamatan dunia-akhirat kepada seluruh orang Yahudi. Siapapun yang menolaknya akan dilempar ke Neraka, kekal mereka didalamnya.

  Kira-kira apa yang difikirkan bangsa Yahudi saat itu?

  Silahkan direnungkan

  Suka

 12. Wa ‘alaikumsalam wa rahmatullahi wa barakaatuh..

  Amiin..Allohumma Amin..

  Syukron untuk tambahannya akhi..Insha ALLAH semoga kajian akhi tersebut menjadi renungan bagi ummat kristen yang membacanya..

  Semoga ALLAH merahmati hamba-hamba yang berjihad dengan harta, lisan serta tenaganya dan memasukkan kita pada golongan orang-orang yang beruntung didunia dan akhirat..Amin

  Jazzakallahu Khoir…

  Suka

 13. […] Komentar Terakhir Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Waspadai Situs-Situs Atau Blog Para Missionaris Kristen Dunia Maya Media Internet Yang Mengatas Namakan Islam Untuk Menyebarkan Doktrin Trinitas Pencuci Otak Muslimin, Serta Menghina Dan Memfitnah Ajaran IslamLita Ayu Rahadini pada Waspadai Situs-Situs Atau Blog Para Missionaris Kristen Dunia Maya Media Internet Yang Mengatas Namakan Islam Untuk Menyebarkan Doktrin Trinitas Pencuci Otak Muslimin, Serta Menghina Dan Memfitnah Ajaran IslamWaspadai Situs-Situs Atau Blog Para Missionaris Kristen Dunia Maya Media Internet Yang Mengatas Namakan Islam Untuk Menyebarkan Doktrin Trinitas Pencuci Otak Muslimin, Serta Menghina Dan Memfitnah Ajaran Islam « Tausiyah In Tilawatun Islamiyah pada Yesus Bukan Lagi Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam, Penentangan Islam Atas Ajaran Trinitas Serta Perbed… […]

  Suka

 14. […] kebenaran tanda putih yang berada ditelapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar ! Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah […]

  Suka

 15. […] kebenaran tanda putih yang berada ditelapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar ! Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah […]

  Suka

 16. Terang Dunia berkata:

  Yang PASTI :
  1. Yesus Kristus. diakui oleh Santo Yosef dan Allah Bapa sebagai ANAKNYA…..!!! Sehingga menjamin dapat HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA dalam KAUMNYA yang tentu secara logika Antropologi zaman itu.
  2. Nabi Isa Al Masih a.s. tidak diakui oleh siapapun sebagai ANAKNYA alias NABI ANAK HARAM, yang dipertanyakan bisa HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA dalam KAUMNYA yang tentu tidak menerima status ANAK HARAM ketika itu…dalam kehidupan Antropologi zaman itu….!!!

  Apa konsekwensi dari ANAK HARAM :
  a. Mustahil Nabi Isa Al Masih a.s….bisa HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA ditengah kehidupan Antropologi zaman itu….!!! Hukum RAJAM dan PANCUNG serta PEMBUANGAN dari KAUM / BANI tentu berlaku. Jangankan ANAK HARAM, wanita Pelacur saja dilempari batu sampai MATI….!!!

  b. Karena Allah SWT tidak mengakui PERBUATANNYA terhadap penghamilan Siti Maryam yang meminta MATI ( menderita sosial ) Qs 19 : 23
  Surah 19. Maryam : 23

  Kelahiran Nabi Isa a.s.

  23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.”

  MAKA : Qs 112 : 3 adalah JEBAKAN BATMAN yang berusia 1.400 tahun yang lalu…!!!

  Surah 112. Al Ikhlash :3

  3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

  c. Karena STATUS : NABI ANAK HARAM satu satunya….maka Al Quran RONTOK sebagai Kitab Suci…..yang memuat NABI ANAK HARAM….!!!! Ajaran Moral APA yang mau diterapkan dengan PERILAKU Allah SWT, Siti Maryam dan NABI Isa Al Masih a.s. dalam Al Quran Ustmani…..??!???!!! WAJAR kalau DIMUSNAHKAN Al Quran itu…..karena memberikan CONTOH Ajaran Moral ANAK HARAM yang dimuliakan dalam Al Quran….!!!

  JADI :

  1. Umat Kristen BERHENTILAH melakukan KRISTENISASI terhadap Nabi Isa Al Masih a.s. ( Islam ), karena MUSTAHIL untuk merubah apa yang TERTULIS di Al Quran.

  2. Umat Islam BERHENTILAH melakukan ISLAMISASI terhadap Yesus Kristus ( Islam ), karena MUSTAHIL untuk merubah apa yang TERTULIS di Al Kitab.

  Kita ini PEWARIS TULISAN Kitab Suci sejak 2.000 tahun yang lalu ( Al Kitab ) dan 1.400 tahun yang lalu ( Al Quran )….!!! Mustahil untuk MERUBAH apa yang TERTULIS pada KEDUA Kitab Suci tersebut…dengan Opini, Apologi, Interpretasi, dlll yang menutupi apa yang TERTULIS…..!!!

  Biarlah NABI Isa Al Masih a.s. ….TETAP TERTULIS menjadi NABI ANAK HARAM sampai Kiamat, ngak USAH menjadikannya menjadi YESUS KRISTUS bagi Umat Kristen. Apakah Yesus Kristus belum cukup….?!?!? Toh …TIDAK ADA manfaatnya dengan Nabi Isa Al Masih a.s. masuk dalam IMAN KRISTIANI….!!!

  Biarlah Yesus Kristus ….TETAP TERTULIS menjadi ANAK ALLAH ( Allah Putera ) sampai Kiamat, ngak USAH menjadikannya menjadi Nabi Isa Al Masih a.s. bagi Umat Islam. Apakah Nabi Isa Al Masih a.s. sebagai NABI ANAK HARAM belum cukup….?!?!? Toh …TIDAK ADA manfaatnya dengan Yesus Kristus masuk dalam IMAN ISLAMI…!!!
  LOVE…..Semoga BERMANFAAT untuk KEDAMAIAN DUNIA…..!!! Seperti Yesus Kristus dengan Sang Budha dan Nabi Isa Al Masih a.s. dengan Sang Budha……?!?!? Kan tidak ada TARIK MENARIK toohhh….?!?!?
  God Bless You all….!!!

  With LOVE

  Suka

  • Terang Dunia mengatakan:
   1. Yesus Kristus. diakui oleh Santo Yosef dan Allah Bapa sebagai ANAKNYA…..!!! Sehingga menjamin dapat HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA dalam KAUMNYA yang tentu secara logika Antropologi zaman itu.

   itu versi anda dan agama anda, versi kami Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam hanya seorang Nabi / Utusan ALLAH untuk bani Israil dan kami (muslim) tidak membeda-bedakan semua Nabi yang di utus ALLAH sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu Alahi wa Sallam, semuanya adalah utusan ALLAH yang mengakui bahwa mereka adalah utusan ALLAH dan menyeru manusia utk menyembah Tuhan Yang Esa :

   Katakanlah (hai orang-orang mu’min): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”. Al-Baqarah:136.

   Nabi Isa dengan segala kemuliaan beliau dan mendapat mukzijat yang sangat besar dari ALLAH karena sejak kelahiran beliau, bahwasanya ALLAH menitiskan Ruh Malaikat Djibril Alaihissalam, hingga beliau dapat hidup dan berkembang sampai dewasa :

   Terang Dunia mengatakan:
   2. Nabi Isa Al Masih a.s. tidak diakui oleh siapapun sebagai ANAKNYA alias NABI ANAK HARAM, yang dipertanyakan bisa HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA dalam KAUMNYA yang tentu tidak menerima status ANAK HARAM ketika itu…dalam kehidupan Antropologi zaman itu….!!!

   hanya anda dan ajaran sesat anda yang berkata bahwa nabi anak haram, bagus sekali ajaran anda..karena didalam Islam Nabi Isa adalah anak yang suci dari tubuh yang suci Mariyam :

   وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ
   Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu). Ali-‘Imran: 042.

   قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
   Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia. .Ali-‘Imran: 047

   قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً
   Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.019.

   Terang Dunia mengatakan:
   pa konsekwensi dari ANAK HARAM :
   a. Mustahil Nabi Isa Al Masih a.s….bisa HIDUP dan BERKEMBANG sampai DEWASA ditengah kehidupan Antropologi zaman itu….!!! Hukum RAJAM dan PANCUNG serta PEMBUANGAN dari KAUM / BANI tentu berlaku. Jangankan ANAK HARAM, wanita Pelacur saja dilempari batu sampai MATI….!!!

   jawaban : tidak ada yang mustahil bagi seorang Nabi ALLAH, jika ALLAH mengkehendaki hanya dengan berkata kepadanya “jadilah..”, maka jadilah ia.

   b. Karena Allah SWT tidak mengakui PERBUATANNYA terhadap penghamilan Siti Maryam yang meminta MATI ( menderita sosial ) Qs 19 : 23
   Surah 19. Maryam : 23

   Jawaban : Ma Shaa ALLAH… perbuatan siapa??? sejauh mana anda mengetahui Al-Qur’an ?? belajarlah tafsir Qur’an dan pelajari sebab-sebab turunnya ayat tersebut, pelajarilah apa-apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Qur’an yang Mukhtamat dan muthasyabihat, beginilah orang kristen ngomong Islam, orang kristen ngomong Qur’an. tidak jauh untuk memfitnah dan membodoh-bodohi diri kalian sendiri..

   kamu mengabarkan sesuatu yang kebenarannya itu tiadalah atas kamu. jikalaulah kamu mengkehendaki kebenaran..maka…wahai manusia..hendaklah kamu bercita-cita mati dan bersegera menghadapi kematian..sedang sesungguhnya apa-apa yang berada dibalik kematianmu itu akan mengajarkan kamu pada sekalian kebenaran yang kamu perselisihkan..
   maka..wahai manusia..hendaklah kamu mati terlebih dahulu, kemudian jika kamu telah mengetahui kebenaran setelah kematianmu..maka bicaralah..

   Kelahiran Nabi Isa a.s.

   23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.”

   MAKA : Qs 112 : 3 adalah JEBAKAN BATMAN yang berusia 1.400 tahun yang lalu…!!!
   Surah 112. Al Ikhlash :3

   goblok sekali anda..sampai menghubung-hubungkan surah Maryam dengan surah Al-Ikhlas. Surah maryam menjelaskan tentang keadaan maryam, ketika ALLAH mengutus malaikat jibril kepada maryam untuk mengabarkan bahwa Maryam yang suci mendapat mukzijat dari ALLAH bahwa ia akan melahirkan nabi Isa Alaihissalam :

   قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
   Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia. .Ali-‘Imran: 047

   Surah Al-Ikhlas adalah salah satu sumber ajaran Islam tentang ketauhidan kepada ALLAH, yang mana baik zat, sifat, serta keesaan ALLAH yang tidak menyerupai makhluknya. tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak tidur dan selalu terjaga, tidak makan dan tidak minum, yang mana segala sifat makhluk yang tidak menyerupai ALLAH sedikitpun bahkan segala sifat makhluk di muka bumi ALLAH-lah yang menciptakan.

   Terang Dunia mengatakan:
   JADI :

   1. Umat Kristen BERHENTILAH melakukan KRISTENISASI terhadap Nabi Isa Al Masih a.s. ( Islam ), karena MUSTAHIL untuk merubah apa yang TERTULIS di Al Quran.

   ya ummat kristen cukup mengkristenisasi ummat Islam yang sudah beragama dengan sembako, uang dan mie instan yang biasa dilakukan para pemuka gereja..begitu??

   2. Umat Islam BERHENTILAH melakukan ISLAMISASI terhadap Yesus Kristus ( Islam ), karena MUSTAHIL untuk merubah apa yang TERTULIS di Al Kitab.

   namun sayang..Ajaran Islam selalu disebarkan dengan dakwah dan bukan untuk mengislamisaasi ummat kristen..bukan begitu

   Kita ini PEWARIS TULISAN Kitab Suci sejak 2.000 tahun yang lalu ( Al Kitab ) dan 1.400 tahun yang lalu ( Al Quran )….!!! Mustahil untuk MERUBAH apa yang TERTULIS pada KEDUA Kitab Suci tersebut…dengan Opini, Apologi, Interpretasi, dlll yang menutupi apa yang TERTULIS…..!!!

   jawaban : Al-Qur’an kitab suci ummat Islam hanya ada 1 didunia dan memang mustahil untuk dirubah, sedang kitab ummat kristen bertotal bahkan sudah ratusan, puluhan di antaranya dimusnahkan karena berdekatan dengan ajaran Islam dan untuk membenarkan ajaran vatikan dan paulus. setiap tahun kitab krsiten selalu dirubah untuk menyesuaikannya dengan Opini, Apologi, Interpretasi, dlll untuk selalu menutupi apa yang yang tertulis sebelumnya..

   Biarlah NABI Isa Al Masih a.s. ….TETAP TERTULIS menjadi NABI ANAK HARAM sampai Kiamat, ngak USAH menjadikannya menjadi YESUS KRISTUS bagi Umat Kristen. Apakah Yesus Kristus belum cukup….?!?!? Toh …TIDAK ADA manfaatnya dengan Nabi Isa Al Masih a.s. masuk dalam IMAN KRISTIANI….!!!
   Biarlah Yesus Kristus ….TETAP TERTULIS menjadi ANAK ALLAH ( Allah Putera ) sampai Kiamat, ngak USAH menjadikannya menjadi Nabi Isa Al Masih a.s. bagi Umat Islam. Apakah Nabi Isa Al Masih a.s. sebagai NABI ANAK HARAM belum cukup….?!?!? Toh …TIDAK ADA manfaatnya dengan Yesus Kristus masuk dalam IMAN ISLAMI…!!!
   LOVE…..Semoga BERMANFAAT untuk KEDAMAIAN DUNIA…..!!! Seperti Yesus Kristus dengan Sang Budha dan Nabi Isa Al Masih a.s. dengan Sang Budha……?!?!? Kan tidak ada TARIK MENARIK toohhh….?!?!?
   God Bless You all….!!!

   jawaban : itu dalam ajaran anda, sedang didalam ajaran Islam Nabi Isa adalah anak yang suci yang lahir dari rahim yang suci maryam. anda berkata “TIDAK ADA manfaatnya dengan Nabi Isa Al Masih a.s. masuk dalam IMAN KRISTIANI….!!!”, meskipun sosok dan image Nabi isalah yang diangkat untuk menjadi sosok yesus krstus..begitu..??

   sekali lagi..saya sarankan..anda mati dulu, setelah anda mendapat kebenaran dari balik kematian anda..baru anda boleh kembali bicara.

   saya benar-benar tidak menyukai berdebat dan perdebatan, dan jika anda memang ingin berdebat..maka berdebatlah dengan yesus anda, kenapa ia yang lahir ditanah arab, namun patung berhalanya digereja dan rumah – rumah kristen justru berwajah bule, apa ia tidak malu dengan penampakan patungnya yang hanya memakai kolor yang menyebabkan jamaat gereja kemana-mana jadi suka memakai celana kolor juga sepertinya, kenapa banyak kitab kristen didunia, siapa yang mendirikan ajaran kristen..

   sekali lagi..mohon maaf jika saya tidak melayani perdebatan, dan jika anda masih banyak bacot..ini bukan forum debat dan hanya blog dakwah Islamiyah..

   Suka

 17. […] Al Ghazali. Sebagian mengatakan, bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Penisbatan pendapat ini kepada […]

  Suka

 18. […] kebenaran tanda putih yang berada ditelapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar ! Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah […]

  Suka

 19. […] “Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada dihadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula”, Kata Tsabit dalam hatinya. Tsabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya ? Setelah Tsabit duduk di samping istrinya , dia bertanya, “Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta . Mengapa ?” Wanita itu kemudian berkata, “Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah“. […]

  Suka

 20. […] kopyah yang kelihatan lehernya atau kerudung yang hanya menutup ujung kepala bagian atas seperti ibu suster dan wanita Nashraniatau kerudung yang kelihatan dadanya, dan bukan pula selendang kecil yang dikalungkan di pundak […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s