Posts Tagged ‘Tauhid’

MENGAMALKAN TAUHID DENGAN SEBENAR-BENARNYA

DAPAT MENYEBABKAN MASUK SORGA TANPA HISAB

Firman Allah Subhanahu wata’ala :

]إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [(120) سورة النحل

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang teguh pada kebenaran), dan sekali kali ia bukanlah termasuk orang orang yang mempersekutukan (Tuhan)” (QS, An Nahl, 120)

]والذين هم بربهم لا يشركون[

“Dan orang orang yang tidak mempersekutukan dengan Robb mereka (sesuatu apapun)”. (QS. Al Mu’minun, 59)

Husain bin Abdurrahman berkata: “Suatu ketika aku berada di sisi Said bin Zubair, lalu ia bertanya : “siapa diantara kalian melihat bintang yang jatuh semalam ?, kemudian aku menjawab : “ aku ”, kemudian kataku : “ ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang melaksanakan sholat, karena aku disengat kalajengking”, lalu ia bertanya kepadaku : “lalu apa yang kau lakukan ?”, aku menjawab : “aku minta di ruqyah ([1])”, ia bertanya lagi : “apa yang mendorong kamu melakukan hal itu ?”, aku menjawab : “yaitu : sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asy Sya’by kepada kami”, ia bertanya lagi : “dan apakah hadits yang dituturkan kepadamu itu ?”, aku menjawab : “dia menuturkan hadits kepada kami dari Buraidah bin Hushaib :

“لا رقية إلا من عين أو حمة”

“Tidak boleh Ruqyah kecuali karena ain([2]) atau terkena sengatan”.

Said pun berkata : “sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadits kepada kami dari Rasulullah, beliau bersabda :

“عرضت علي الأمم، فرأيت النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي : هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فحاض الناس في أولئك، فقال بعضهم : فلعلهم الذي صحبوا رسول الله r، وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله أخبروه، فقال :” هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ” فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم، فقال : أنت منهم، ثم قال رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، فقال  :” سبقتك عكاشة “.

“Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang Nabi, bersamanya sekelompok orang, dan seorang Nabi, bersamanya satu dan dua orang saja, dan Nabi yang lain lagi tanpa ada seorangpun yang menyertainya, tiba tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya, aku mengira bahwa mereka itu umatku, tetapi dikatakan kepadaku : bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya, tiba tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya sangat besar, maka dikatakan kepadaku : mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 (tujuh puluh ribu) orang  yang masuk sorga tanpa hisab dan tanpa disiksa lebih dahulu, kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya, maka orang orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu ?, ada diantara mereka yang berkata : barangkali mereka itu orang orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya, dan ada lagi yang berkata : barang kali mereka itu orang orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam hingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatupun, dan yang lainnya menyebutkan yang lain pula.

Kemudian Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam keluar dan merekapun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda : “Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak melakukan tathoyyur ([3]) dan tidak pernah meminta lukanya ditempeli besi yang dipanaskan, dan mereka pun bertawakkal kepada tuhan mereka, kemudian Ukasyah bin Muhshon berdiri dan berkata : mohonkanlah kepada Allah  agar aku termasuk golongan mereka, kemudian Rasul bersabda : “ya, engkau termasuk golongan mereka”, kemudian seseorang yang lain berdiri juga dan berkata : mohonkanlah kepada Allah  agar aku juga termasuk golongan mereka, Rasul menjawab : “Kamu sudah kedahuluan Ukasyah” (HR. Bukhori & Muslim)

Kandungan  bab ini :

1.  Mengetahui adanya tingkatan tingkatan manusia dalam bertauhid.

2.  Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya.

3.  Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, karena beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan.

4.  Pujian Allah kepada tokoh para wali Allah (para shahabat Rasulullah) karena bersihnya diri mereka dari kemusyrikan.

5. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempeli  dengan besi yang panas, dan tidak melakukan tathoyyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni.

6.  Tawakkal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut.

7.  Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadits tersebut  tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi kecuali dengan adanya pengamalan.

8.  Semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan.

9.  Keistimewaan umat Islam dengan kwantitas dan kwalitasnya.

10. Keutamaan para pengikut Nabi Musa.

11. Umat umat terdahulu telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad.

12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para Nabinya.

13. Sedikitnya orang-orang yang mengikuti ajakan para Nabi.

14. Nabi yang tidak mempunyai pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat.

15. Manfaat dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit.

16. Diperbolehkan melakukan ruqyah disebabkan terkena ain dan sengatan.

17. Luasnya ilmu para ulama salaf, hal itu bisa diketahui dari ucapan Said bin Zubair : “Sungguh telah berbuat baik orang  yang  mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi …”, dengan demikian jelaslah  bahwa hadits yang pertama tidak bertentangan dengan hadits yang kedua.

18. Kemuliaan sifat para ulama salaf, karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat buat.

19. Sabda Nabi : “Engkau termasuk golongan mereka” adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian Beliau.

20. Keutamaan Ukasyah.

21. Penggunaan kata sindiran ([4]).

22. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad.


([1]) Ruqyah, maksudnya di sini, ialah : penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al qur’an atau doa-doa.

([2]) Ain, yaitu : pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang, melalui pandangan matanya. Disebut juga penyakit mata.

([3])  Tathoyyur ialah : merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja.

([4])  Karena beliau bersabda kepada seseorang : “Kamu sudah kedahuluan Ukasyah”, dan tidak bersabda kepadanya : “Kamu tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam golongan mereka”.

Oleh : Abu ‘Abdurrahman Indra Pratama Al Maidany, SE

Sumber : Buletin Syabaabus Sunnah

Sebagaimana yang  telah  kita  ketahui   bersama, bahwa Islam  merupakan agama tauhid yang   mengajak  manusia   untuk   memurnikan  ibadah   mereka  hanya   kepada  Allah  dan mengingkari segala sesembahan yang  lain selain Allah. Tauhid  ini juga merupakan pembeda antara  agama Islam  dengan agama-agama lain  yang  ada  di dunia  ini. Tidaklah  diturunkan kitab-kitab,  diutus  para   Nabi  dan  Rasul  kecuali  untuk   mengajak manusia   kepada tauhid. Tidaklah  ada  seorangpun  Nabi  dan  Rasul   yang  diutus  kecuali  ia akan  mengajak umatnya untuk  bertauhid. Bahkan tauhid juga merupakan tujuan dari penciptaan jin dan  manusia.

Allah  berfirman : “Hai  manusia,  sembahlah Tuhanmu  yang  telah  menciptakanmu dan orang-orang yang  sebelummu, agar  kamu  bertakwa. Dialah  yang  menjadikan bumi  sebagai hamparan bagimu  dan  langit sebagai  atap, dan  Dia menurunkan air (hujan) dari  langit,  lalu dia  menghasilkan dengan hujan  itu segala  buah-buahan sebagai  rezki  untukmu; Karena  itu janganlah  kamu  mengadakan  sekutu-sekutu bagi  Allah,  padahal kamu  mengetahui.” (Al- Baqarah : 21-22)

Dan  firman-Nya  :  “Dan  sungguhnya Kami  telah  mengutus  Rasul  pada  tiap-tiap umat

(untuk  menyerukan) : Sembahlah Allah (saja), dan  jauhilah  thaghut itu…” (An-Nahl  : 36) Yang  dimaksud  dengan   thaghut adalah  segala  sesuatu   yang  disembah  atau   diibadahi

selain Allah.

Dan firman-Nya : “Dan  kami tidak  mengutus seorang rasulpun sebelum  kamu  melainkan kami wahyukan kepadanya : Bahwasanya tidak  ada  sesembahan (yang hak)  melainkan aku, maka sembahlah olehmu  sekalian  akan  aku.”  (Al-Anbiya’ : 25)

Dan  juga  firman-Nya : “Dan  Aku tidak  menciptakan jin dan  manusia  melainkan supaya mereka hanya beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat : 56)

Yakni : melainkan supaya  mereka men-tauhid-kan/mengesakan Aku.

Oleh  karena  itu wajib  hukumnya bagi  seorang muslim untuk  mengetahui hakikat  tauhid yang sebenarnya, yang  merupakan inti dan  pembuka dakwah para  Nabi  dan  Rasul. Karena kewajiban  pertama yang  dibebankan  Allah kepada manusia  sebelum  kewajiban-kewajiban yang  lain  adalah  untuk  men-tauhid-kan-Nya. Dan  dakwah kepada tauhid ini  tidak  boleh terhenti sedikitpun dengan alasan  bahwa mayoritas manusia  hari  ini sudah  masuk  ke dalam agama  Islam.   Karena   meskipun   mayoritas  manusia   telah   memeluk   Islam,   akan   tetapi kebanyakan mereka tidak  mengerti dengan tauhid dan  lawannya, yaitu  syirik.

Dan   juga  merupakan  kewajiban  para   da’i  untuk   memulai   dakwah  dan   pengajaran mereka   kepada  umat    dengan   mengajarkan  hakikat    tauhid   dan    syirik.   Bukan   justru memulainya  dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai politik,  perbaikan ekonomi, dan hal-hal   lain   yang   bukan  merupakan  prioritas   dakwah  para   Nabi   dan   Rasul.   Hal   ini merupakan satu  hal  yang  sangat   penting,  karena wajib  hukumnya  bagi  para   da’i  untuk  mengikuti manhaj dakwah para Nabi dan  Rasul.

Secara bahasa, tauhid merupakan isim mashdar yang  berasal  dari  fi’il (kata  kerja)

, mashdar-nya                . Yang bermakna menjadikan sesuatu  esa (tunggal). Adapun secara istilah syariat, para  ulama  Ahlus Sunnah membagi tauhid ke dalam 3 jenis.

Pembagian  ini merupakan hasil dari proses  istiqra’ (penelitian mendalam) terhadap nash- nash syariat,  baik dari Al-Quran  maupun As-Sunnah.

Pertama, tauhid  rububiyyah, definisinya  adalah i’tiqad  (keyakinan)  bahwa Allah Ta’ala adalah  Rab  langit  dan  bumi,  pencipta  segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam keduanya, yang menguasai   segala   urusan   di   alam   semesta,    dan   tidak   ada   sekutu   baginya  di   dalam kekuasaan-Nya  tersebut.  Dan  hanya  Dia-lah  Rab segala  sesuatu,  yang  memberikan rezeki kepada  semua   yang  hidup,  yang   mengatur  semua   urusan,  dan   hanya   Dia  jualah   yang merendahkan dan  menaikkan derajat hamba-Nya, yang memberi  dan menahan pemberian, yang  memberi   mudharat dan  manfaat,  yang  memuliakan  dan  menghinakan.  Dan  segala sesuatu   yang   selain-Nya   tidak   memiliki   kuasa   apapun  untuk    memberi    manfaat  dan mudharat atas  diri  meraka sendiri,   terlebih lagi  bagi  selain  mereka kecuali  atas  izin  dan kehendak Allah.

Jenis  tauhid  yang  pertama  ini  tidak   ada   yang   mengingkarinya  kecuali   orang-orang materialis  yang  menyimpang dari  kebenaran yang mengingkari adanya Allah Ta’ala  seperti orang-orang komunis  dan  orang-orang yang  seperti  mereka. Adapun kondisi  kebanyakan kaum musyrikin  seperti  bangsa  arab  pada masa  jahiliah,  maka  mereka mengakui jenis tauhid ini dan  mereka tidak  mengingkarinya. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran  :

“Katakanlah  (Hai  Muhammad) :  Siapakah  yang  memberi   rezeki  kepadamu dari  langit dan  bumi,  atau   siapakah  yang  Kuasa  (menciptakan) pendengaran  dan   penglihatan,  dan siapakah yang mengeluarkan yang  hidup  dari  yang  mati  dan  mengeluarkan yang  mati  dari yang  hidup   dan  siapakah  yang  mengatur  segala   urusan   ?.  Maka   mereka  (orang-orang musyrik  arab)  akan  menjawab : Allah.  Maka  katakanlah : Mengapa kamu  tidak  bertakwa kepada-Nya ?” (Yunus : 31).

Dan  juga  firman-Nya : “Katakanlah  (Hai  Muhammad) : Kepunyaan  siapakah bumi  ini, dan   semua   yang   ada   padanya,  jika   kamu   mengetahui  ?  Mereka  akan   menjawab  : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Maka  apakah kamu  tidak  ingat  ? Katakanlah  : Siapakah yang memiliki  langit yang tujuh  dan  yang memiliki  ‘Arsy yang  agung  ? Mereka akan  menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlah : Maka  apakah kamu  tidak  bertakwa ? Katakanlah  : Siapakah yang  di  tangan-Nya berada  kekuasaan  atas  segala  sesuatu  sedang   dia  melindungi, tetapi tidak  ada  yang  dapat  dilindungi dari  (azab)-Nya,  jika  kamu  mengetahui ? Mereka akan menjawab :  Kepunyaan  Allah.  Katakanlah  :  (Kalau  demikian), maka  dari  jalan  manakah kamu  ditipu  ?” (Al-Mukminun : 84-89)

Ini adalah jawaban orang-orang musyrik,  yang  menunjukkan bahwa mereka mengakui ke-rububiyah-an  Allah atas  alam  semesta,  dan  pengaturan-Nya atas  segala  urusan  di  alam semesta.  Dan  konsekuensi dari  keimanan mereka dengan rububiyyah Allah tersebut  adalah mereka harus beribadah/menyembah hanya kepada-Nya semata,  serta  tidak  menyekutukan- Nya  dalam  peribadahan/penyembahan  dengan  satu  apapun juga.  Baik menyekutukan-Nya dengan malaikat,  para  Rasul, maupun orang-orang shaleh  dan  orang-orang yang  dianggap wali. Akan tetapi mereka mengingkari jenis yang lain dari tauhid, yaitu  tauhid uluhiyyah.

Kedua,   tauhid  uluhiyyah,  definisinya   adalah  mengesakan  Allah  Ta’ala  dalam  ibadah, ketundukan, serta                                   ketaatan  yang  mutlak.  Yakni  seseorang  tidak   beribadah/menyembah kecuali  hanya  kepada Allah  semata  yang  tidak  ada  sekutu  baginya di  langit  maupun di bumi.   Dan  hakikat  tauhid  tidak  akan   terealisasi   selama   tauhid  uluhiyyah tidak  menyatu dengan tauhid rububiyyah.

Beriman  dengan salah  satu  dari  keduannya saja  tidak  akan  mencukupi, karena  kaum musyrikin arab  pada masa  Rasulullah  mereka  beriman dengan rububiyyah Allah akan  tetapi hal tersebut tidak  menjadikan mereka masuk  ke dalam agama Islam.

Hal    ini   disebabkan    mereka   menyekutukan   Allah,   dan    menjadikan   sesembahan- sesembahan  yang   lain  selain  Allah.  Mereka  menyangka  bahwa  sesembahan-sesembahan tersebut  akan   mendekatkan  mereka  kepada  Allah  atau   akan   memberikan  syafaat   bagi mereka di sisi Allah.

Allah berfirman : “Dan  mereka menyembah selain  daripada Allah apa  yang  tidak  dapat mendatangkan  kemudharatan kepada mereka dan  tidak  (pula)  kemanfaatan, dan  mereka berkata : Mereka itu adalah pemberi  syafa’at  kepada kami di sisi Allah…” (Yunus : 18).

Dan  firman-Nya : “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah  agama yang bersih  (dari  syirik). Dan   orang-orang   yang   mengambil   pelindung   selain    Allah   (berkata)   :   Kami   tidak menyembah  mereka  melainkan supaya   mereka mendekatkan  kami  kepada Allah  dengan sedekat-  dekatnya…” (Az-Zumar  : 3)

Orang-orang nashrani tidak  mengingkari bahwa Allah adalah Rab langit dan  bumi,  akan tetapi mereka menyekutukan Allah dengan Isa Ibn Maryam. Mereka menjadikan Isa sebagai sesembahan   selain   Allah.   Dan   Al-Quran    menyatakan   bahwa   keduanya  (orang-orang nashrani  dan  orang-orang musyrik  arab)  sebagai  orang-orang kafir  yang  diharamkan bagi mereka surga dan mereka kelak akan  kekal di dalam neraka.

Dan  sejak masa  yang  lalu, manusia  telah  menyimpang dari  tauhid uluhiyyah ini. Mereka menyembah/beribadah  kepada sesembahan yang  lain selain  Allah. Kaum Nuh  menyembah Wadd,  Suwa’,  Yaghuts,  Ya’uq,  dan   Nasr….Kaum  Ibrahim   menyembah  patung-patung…. Orang-orang  hindu   menyembah  lembu…. Kaum  Saba’  menyembah  matahari…. Orang- orang   Shabiin   menyembah   bintang-bintang….Orang-orang  Majusi   menyembah  api…. Orang-orang   arab   jahiliah    menyembah   patung-patung   dan    batu-batu….Orang-orang nashrani  menyembah Isa dan  ibunya  Maryam, serta  menyembah rahib-rahib dan  pendeta- pendeta   mereka.  Mereka  semua   adalah  orang-orang  musyrik,   karena    mereka   tidak mengesakan  Allah dalam ibadah  yang  tidak  ada  seorangpun  yang  berhak untuk  diibadahi selain-Nya.  Adapun  rincian   tentang  jenis-jenis  ibadah  silahkan   merujuk   kitab   At-Tauhid karya  Al-Imam Muhammad Ibn ‘Abdil Wahhab dan syarah-syarahnya.

Ketiga, tauhid Al-Asma’ Was Shifat, definisinya  adalah mengesakan Allah Ta’ala di dalam nama-nama-Nya  yang  paling   baik  dan   sifat-sifat-Nya   yang  paling  mulia  yang  tidak   ada sesuatupun  yang  pantas  untuk   dinamakan dan  disifati  dengan nama-nama dan  sifat-sifat tersebut selain Allah.

Maka  segala apa  yang  disifatkan  Allah bagi diri-Nya  atau  apa  yang  disifatkan  oleh  Rasul- Nya  bagi  diri-Nya  berupa nama-nama yang  baik  (Al-Asma’ Al-Husna)  dan  sifat-sifat  yang tinggi,  wajib  bagi  kita  untuk   menetapkannya  bagi  Allah  tanpa   tahrif  (menyelewengkan makna  dari  makna  yang  sebenarnya),  ta’thil  (meniadakan adanya  sifat  bagi  Allah),  takyif (mempertanyakan  kaifiat  atau  bentuk  dari   sifat-sifat  Allah),  dan  tamtsil  (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya).

Tidak  ada  sekutu  maupun tandingan bagi-Nya di dalam nama-nama dan  sifat-sifat-Nya tersebut. Allah berfirman : “Katakanlah : Dia-lah  Allah, yang  Maha  Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada  beranak dan  tidak  pula  diperanakkan. Dan  tidak  ada  seorangpun yang  setara dengan Dia.” (Al-Ikhlas : 1-4)

Demikianlah apa  yang dapat kami  jelaskan  di sini tentang tauhid dan  jenis-jenisnya. Dan hendaklah bagi kita semua  untuk  benar-benar memperhatikan masalah  ini. Karena  tidak  ada seorang  manusiapun  yang  dapat merasa   aman  dari  terjatuh  kedalam kemusyrikan.   Dan sekali  lagi  kami  mengajak kepada semua  gerakan-gerakan dakwah Islam  untuk  mengikuti manhaj dakwah para Nabi dan  Rasul.

Karena manhaj mereka lebih utama untuk  diikuti.  Yakni untuk  memulai  dakwah kepada manusia  dengan tauhid,  serta  melandasi  dakwah mereka dengan Al-Quran  dan  As-Sunnah menurut  pemahaman para  Salaf  Ash-Shalih  dari  kalangan Shahabat,  Tabi’in,  Tabi’  Tabi’in serta  para  Imam dan  Ulama  yang mengikuti manhaj, aqidah dan  amal  mereka sampai hari kiamat.

Allahu A’lam Bish Shawab