Posts Tagged ‘La Ilaha Illallah’

Allah ta’ala berfirman,
“Katakanlah, ‘Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yg mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yg nyata. Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yg musyrik.” (QS. Yusuf: 108)

Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda,
“Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Oleh karena itu, hendaknya dakwah yg pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain dikatakan, ‘supaya mereka mentauhidkan Allah.’ Kalau mereka telah mematuhi apa yg kamu dakwahkan, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat wajib lima waktu sehari-semalam.”

“Kalau mereka telah mematuhi apa yg kamu dakwahkan itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yg diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang fakir. Kalau mereka mematuhi apa yg kamu dakwahkan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yg paling berharga. Berhati-hatilah dari do’a orang yg teraniaya karena tidak ada tabir (pembatas) yg menghalangi antara do’a itu dengan Allah.” (HR. Bukhari 4347 dan Muslim 19)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad[1] radhiyallahu ‘anhu, dia mengatakan bahwa pada masa perang Khaibar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Demi Allah, besok aku akan menyerahkan bendera komando perang ini kepada orang yg mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya.”

“Semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah diantara mereka yg akan diberi bendera tersebut.Pada pagi harinya, mereka mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Setiap orang dari mereka menginginkan agar menjadi orang yg diberi bendera tersebut.

Nabi berkata, “Dimanakah Ali bin Abi Thalib?” Seorang sahabat mengatakan, “Kedua matanya sedang sakit.” Mereka mengutus seorang utusan kepadanya, lantas dia pun dibawa menghadap. Rasulullah lantas meludahi kedua mata Ali dan mendo’akannya. Tiba-tiba dia pun sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah sakit apa pun.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali. Beliau bersabda, “Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba ditempat mereka. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ajarkanlah kepada mereka hak-hak Allah ta’ala yg wajib mereka penuhi. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui engkau, maka hal itu lebih baik daripada onta-onta merah.” (HR. Bukhari 3701, Muslim 2406)

Semoga Bermanfaat..