Posts Tagged ‘Dalam Persoalan Ini’

“Kenyataan inilah yang berlaku dalam undang-undang perkahwinan sejalan dengan undang-undang civil yang berlaku, yang samasekali bertentangan dengan ajaran agama dan hampir tidak dijumpai selain bangsa Barat yang beragama Kristian. Seluruh aliran dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kaum Brahma, Buddhis, Polytheis dan Majusi, semuanya melaksanakan undang-undang perkahwinannya menurut panduan agamanya masing-masing. Sekalipun kadang-kadang kita dapati di antara mereka ada yang membuat undang-undang civil dalam beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Tetapi tidak kita jumpai di kalangan mereka yang membuat undang-undang civil dalam bidang perkahwinan yakni dalam urusan perkahwinan, talaq dan sebagainya bertentangan dengan ajaran agamanya. Sebab aliran dan kepercayaan-kepercayaan ini memungkinkan untuk menjalankan praktik hidup dan menyalurkan naluri manusia dalam persoalan ini (baca perkahwinan). Hanya orang-orang Kristian saja yang mengingkari agamanya dari segi praktik perkahwinan pada umumnya dan dalam persoalan talaq pada khususnya. kerana mereka sendiri sudah mengetahui, bahawa ajaran agamanya dalam persoalan ini bertentangan dengan realita dan bersikap masa bodoh terhadap naluri manusia dan tidak mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan.”[24]