Ciptaan ALLAH Meliputi Langit Dan Bumi Beserta Segala Apa-apa Yang Berada Di Antara Keduannya, Dan ALLAH Mengkaruaniakan Manusia Untuk Mencipta Yaitu Dengan Ciptaan Manusia Yang Hanya Sebatas Manusia

Posted: 2 Oktober 2012 in Kajian
Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Asma ALLAH

Asma ALLAH

Adalah suatu perkara ini teramat lazim kaedah lagi hikmahnya bagi manusia, akan tetapi tiadalah bagimu akan suatu kedah lagi hikmah itu melainkan hanya bagi orang-orang yang berakal.

Ciptaan Yang Maha Pencipta, ALLAH Tabaraka wa Ta’ala :

Firman ALLAH Ta’ala :

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah”. Lalu jadilah ia. Al-baqarah : 117.

Niscaya hanya bagi ALLAH ciptaan yang kekal lagi abadi, sedang ciptaan ALLAH itu meliputi luasnya langit dan bumi beserta apa-apa yang ada diantara keduanya.

ALLAH pulalah yang menciptakan makhluk yang dimuliakan oleh sekalian para malaikat beserta sekalian gerangan dalam alam.

Firman ALLAH Ta’ala :

Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: “Bersujudlah kamu kepada Adam”; maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Al-A’raaf: 011.

Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. Ali-‘Imraan : 059.

Sehingga..apabila seorang manusia yang berakal serta merta menengadahkan wajahnya ke atas nikmat ALLAH akan luas dan indahnya semesta alam yang ALLAH jadikan, niscaya berkatalah ia seraya mengingat akan Keagungan lagi Kebesaran ALLAH Tabaraka wa Ta’ala “Ya ALLAH Ya Tuhan kami, Maha Suci Engkau dengan sekalian perkara yang engkau jadikan atas kami, yang tiadalah terhujar dengan kata melainkan telah menetap dalam sekalian gerangan dalam diri kami”.

Firman ALLAH Ta’ala :

 (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali-‘Imraan : 191.

ALLAH Pencipta Langit dan Bumi beserta segala apa-apa yang terdapat di antara keduanya

Firman ALLAH Ta’ala :

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-A’raaf:054.

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa`at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?. Yunus: 003.

ALLAH sebenar-benar Pencipta 2 Jenis Manusia (laki-laki dan perempuan)

Firman ALLAH Ta’ala :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan daripadanya (Adam) Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisaa:001.

ALLAH Pencipta makhluk ghaib (Jin) selain daripada makhluk nyata (Manusia)

Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. Al-Hijr:027.

ALLAH-lah Pencipta sekalian planet beserta sekalian gugusan-gugusan bintang dilangit

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya), Al-Hijr : 016.

ALLAH adalah sebenar-benar pencipta 2 planet sebagai 2 waktu bagi makhluk-Nya (jin dan manusia), yang dengan keduanya hingga jin dan manusia mengetahui pergantian waktu didalam hari, bulan, tahun lagi abad didalam masa-masa kehidupan mereka.

Firman ALLAH Ta’ala :

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. Yunus : 005.

ALLAH Pencipta 2 Waktu Yaitu Kegelapan (Malam) dan Gemerlap Cahaya (Siang)

Firman ALLAH Ta’ala :

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka. Al-An’aam:001.

Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Anbiyaa’:033.

ALLAH Pencipta 2 Alam yaitu Ghaib dan Nyata

Firman ALLAH Ta’ala :

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: “Jadilah, lalu terjadilah”, dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-An’aam : 073.

ALLAH Pencipta Agama yang benar untuk makhluk-Nya (Jin dan Manusia)

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-An’aam:079.

ALLAH Pencipta sekalian gerangan pada diri daripada makhluk-Nya yaitu, pendengaran, penglihatan, perasaan, akal, hingga kehidupan lagi kematian manusia dan sebagainya.

Firman ALLAH Ta’ala :

Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab: “Allah”. Maka katakanlah: “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” Yunus : 031

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Al-Mukminuun: 078.

ALLAH Pencipta segala kebutuhan hidup makhluk-Nya (jin dan manusia)

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Al-Hijr : 020.

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa`at, dan sebahagiannya kamu makan. An-Nahl : 005.

dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. An-Nahl:008.

ALLAH Pencipta sekalian jenis hewan darat dan air

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nuur:045.

ALLAH sebenar-benar Pencipta Tujuh lapis langit

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit). dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami). Al-Mukminun:017.

ALLAH-lah Pencipta Segala Sesuatu

Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Jawabnya: “Allah.” Katakanlah: “Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?”. Katakanlah: “Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?” Katakanlah: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”.Ar-Ra’d:016.

Ciptaan ALLAH Tabaraka wa Ta’ala yang tak ada batas dan ALLAH mengkaruniakan manusia untuk mencipta dengan ciptaan sebatas manusia

Sesungguhnya ALLAH telah menganugerahkan nikmat-Nya ke atas makhluk-Nya (jin dan manusia) yaitu yang mempunyai akal lagi hati, yang dengan dia (akal dan hati) itu ALLAH Ta’ala mengkaruniakan kepada makhluk-Nya (jin dan manusia) salah satu sifat-Nya yang agung lagi mulia yaitu Yang Maha Pencipta dan ALLAH membatasi ciptaan manusia hanya sebatas manusia agar manusia tiada melampaui batas, namun demikian.. sedikit jua diantara manusia yang berterima kasih.

Maka dengan sebenarnya aku berkata atas kamu sekalian wahai hamba-hamba ALLAh sebagaiamana yang kamu ketahui, bahwa sesungguhnya ALLAH Tabaraka wa Ta’ala menciptakan manusia yang pada jasadnya adalah terdapat kepalanya, tangannya, kakinya, wajahnya, matanya lagi (afwan) saluran pencernaan lagi saluran pembuangan manusia dan lain sebagainya, maka demikian pula gerangannya dengan manusia yang hanya berkuasa untuk menjadikan dengan yang serupa dengan yang sedemikian itu.

Ciptaan Manusia

1. Rumah

ALLAH telah memberi pengetahuan atas manusia untuk menjadikan rumah sebagai tempat berlindung bagi mereka, niscaya apa-apa yang dijadikan manusia adalah yang hakikatnya serupa dengan dia (Manusia). Yang mana bagian depan rumah adalah kepala dan wajahnya, jendela adalah matanya, lantai adalah kakinya, pintu adalah tangannya, pondasi rumah adalah tulang-tulangnya, dinding rumah adalah kulitnya, sedang campuran daripada semen lagi batu bata itu adalah dagingnya, saluran pembuangannya adalah kamar kecil (wc)nya, sedang saluran pencernaannya adalah dapurnya.

2. Pesawat Terbang, Mobil, Sepeda Motor maupun kendaraan darat, laut dan udara.

ALLAH mengkuasakan manusia untuk menjadikan yang sedemikian itu, sedang yang sedemikian itu adalah sebatas yang serupa dengan manusia itu jua adanya. Yang Mana kepala dan wajahnya nya adalah bagian depan kendaran darat, laut dan udara, sayap (pesawat), Pintu (Mobil), Gas (sepeda motor) adalah tangannya, roda adalah kakinya, mesin adalah saluran pencernaannya sedang cerobong asap (pesawat), knalpot (Mobil dan Sepeda Motor) adalah saluran pembuangannya.

3. Lihatlah..bahwa sekalian barang sesuatu yang manusia jadikan adalah berkonsep daripada manusia itu sendiri, bermula dari barang suatu benda yang terkecil hingga yang terbesar.

4. Dan Sebagainya

Maka wahai akhi lagi ukhti sekalian, engkau lihatlah manusia..bagaimanakah gerangannya kekuasaan mereka itu didunia, adalah mereka berbangga – bangga lagi menyombongkan diri di atas sekalian manusia yang lain sedang mereka mendurhakai Tuhan-nya. Serta merta apa-apa yang mereka jadikan didunia adalah kekuasaan yang teramat besar gerangannya bagi mereka sampai-sampai tiadalah mereka ingat dan tidak pula mengetahui gerangan Yang Maha Pencipta yang menciptakan mereka, sedang kekuasaan mereka itu tiadalah..melainkan sedikit sekali disisi ALLAH, aduhai..kiranyalah.. jika sekalian manusia mengetahui lagi memikirkan..

Sesungguhnya..segala kejadian dan gerangan daripada manusia akan binasa, sedang yang tersisa hanyalah kuasa-Nya dan kepada ALLAH tempat sekalian makhluk dikembalikan.

Wallahu Ta’ala A’lam Bish Showab

Artikel ini merupakan kajian penulis (admin) yang telah lama bersemayam dalam benak dan tersurat didalam hati, karenanya mohon maaf akan keterbatasan waktu lagi ilmu yang sedikit.

Jika terdapat suatu perktaan yang tiada berkenan bagimu, maka kepada ALLAH aku memohon ampun sedang kepada kamu sekalian aku memohon maaf.

https://tausyah.wordpress.com

Komentar
 1. […] Mailat mumilat (bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang) kepala mereka seperti punuk onta yang berpunuk dua. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya padahal bau surga itu akan […]

  Suka

 2. […] ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia […]

  Suka

 3. […] ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia […]

  Suka

 4. […] ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia […]

  Suka

 5. […] ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia […]

  Suka

 6. […] ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia […]

  Suka

 7. lunie check berkata:

  lunie check

  […]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

  Suka

 8. Google berkata:

  Google

  The information and facts talked about in the write-up are several of the top accessible.

  Suka

 9. sex toy haul berkata:

  sex toy haul

  […]The info mentioned inside the write-up are some of the top obtainable […]

  Suka

 10. vedo yumi finger vibrator

  […]below you’ll uncover the link to some web-sites that we feel you should visit[…]

  Suka

 11. fetish dildo berkata:

  fetish dildo

  […]we came across a cool web page which you may possibly appreciate. Take a look in the event you want[…]

  Suka

 12. dildo for women berkata:

  dildo for women

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

  Suka

 13. anal trainer kit berkata:

  anal trainer kit

  […]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they may be in fact worth a go as a result of, so have a look[…]

  Suka

 14. giant dildo berkata:

  giant dildo

  […]here are some links to web sites that we link to due to the fact we consider they are really worth visiting[…]

  Suka

 15. pegging dildo berkata:

  pegging dildo

  […]check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s